4.7.2015 Griffon Open Show
4.7.2015
9.8.2015 Joensuu Nat.
9.8.2015

8.8.2015 Joensuu INT

Goofy Gang’s Bohemian Rhapsody ”Ruffe” VG1