4.7.2015 Griffon Open Show

13.5.2015
13.5.2015
8.8.2015 Joensuu INT
8.8.2015

4.7.2015 Griffon Open Show

Goofy Gang’s Absolutely Fabulous ”Coco” No placement
Goofy Gang’s Bohemian Rhapsody ”Ruffe” JUN1
Goofy Gang’s Bang-A-Boomerang ”Jaffa” JUN2
Goofy Gang’s Born To Make You Happy ”Osmo” NUO2
Goofy Gang’s Griffon Belge BOB-breeder & BIS3 breeder